Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει

Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen

Aristoteles (384 - 322 v.Chr.)

 

Letzte Änderung : 26.12.2018 19:00

Reifeprüfung in Mathematik
Reifeprüfung in Physik
Wahlmodule
Leistungsfeststellung und -beurteilung